Inžiniering stavieb

Inžiniering - Inžinierská činnosť v stavebníctve

V inžinierskej činnosti - sa snažíme ponúkať také služby, aby naši zákazníci boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je veľmi dobre mať už v samotných začiatkoch investičného zámeru efektívny inžiniering, pomocou ktorého sa vieme vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.
 

Inžiniering - ponuka služieb:
 

Zabezpečujeme stavebný dozor, ktorý zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok

Stavebný dozor dohliada na činnosti akými sú:
-sledovanie spôsobu a postupu výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
- sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy
-priebežná kontrola tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác a kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní
-kontrola vedenia stavebného denníka,  vedie ho  stavbyvedúci  po celý čas výstavby od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Prediskutovanie investičného zámeru s dotknutými osobami

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

Legalizáciu stavieb, búracie povolenia

Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

Spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby